ظهور حضرت مهدى عليه السلام

 از ديدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان

نويسنده : سيد اسد اللّه هاشمى شهيدى

انتشارات: مسجد مقدس جمكران

ت

***فهرست مطالب***

1

پيشگفتار

2

بخش اوّل; مسأله مهدويّت و انديشه ظهور حضرت مهدى عليه السلام

3

ظهور حضرت مهدى عليه السلام از ديدگاه جامعه اسلامى

4

اصالت مهدويّت و انكار ظهور حضرت مهدى عليه السلام از سوى برخى از مغرضان و متعصّبان

5

ظهور حضرت مهدى عليه السلام از ديدگاه صحابه و تابعين

6

عقيده به ظهور حضرت مهدى عليه السلام از نظر اقوام و اديان

7

اصالت اعتقاد به ظهور مُنجى

8

انتظار ظهور «منجى» در بين يهود و نصارى

9

مسيح هاى دروغين

10

عقايد اقوام مختلف جهان درباره مصلح موعود

11

اسامى مقدّس حضرت مهدى عليه السلام در كتب مذهبى اهل اديان

12

عقيده به ظهور حضرت مهدى عليه السلام يك مسأله عقلى و منطقى است

13

عقيده به ظهور حضرت مهدى عليه السلام يك مسأله فطرى است

14

عقيده به ظهور حضرت مهدى عليه السلام يك اعتقاد اصيل مذهبى است

15

عقيده به ظهور حضرت مهدى عليه السلام اختصاص به اسلام ندارد

16

بخش دوّم; نويد اسلام درباره ظهور حضرت مهدى عليه السلام

17

مهدى موعود عليه السلام از ديدگاه اسلام

18

مهدى موعود عليه السلام از ديدگاه شيعه

19

مهدى موعود عليه السلام از ديدگاه اهل سنّت

20

ويژگى هاى حضرت مهدى در روايات

21

تعداد روايات وارده درباره حضرت مهدى عليه السلام

22

بخش سوّم; شناخت مهدى موعود عليه السلام

23

مهدى موعود اسلام از عرب است

24

مهدى عليه السلام از اولاد «كنانه» است

25

مهدى عليه السلام از «قريش» است

26

مهدى عليه السلام از «بنى هاشم» است

27

مهدى عليه السلام از فرزندان عبدالمطلب است

28

مهدى عليه السلام از فرزندان ابو طالب است

29

مهدى عليه السلام از عترت پيامبر است

30

مهدى عليه السلام از اهل بيت پيامبر است

31

مهدى عليه السلام هم نام پيامبر است

32

مهدى عليه السلام از فرزندان پيامبر است

33

مهدى عليه السلام از فرزندان حضرت على عليه السلام است

34

مهدى عليه السلام از فرزندان حضرت فاطمه عليها السلام است

35

مهدى عليه السلام از فرزندان حسنين عليهما السلام است

36

مهدى عليه السلام از فرزندان امام حسين عليه السلام است

37

مهدى عليه السلام نهمين فرزند امام حسين عليه السلام است

38

مهدى عليه السلام از فرزندان امام زين العابدين عليه السلام است

39

مهدى عليه السلام از فرزندان امام باقر عليه السلام است

40

مهدى عليه السلام از فرزندان امام صادق عليه السلام است

41

مهدى عليه السلام از فرزندان امام كاظم عليه السلام است

42

مهدى عليه السلام از فرزندان امام رضا عليه السلام است

43

مهدى عليه السلام از فرزندان امام جواد عليه السلام است

44

مهدى عليه السلام از فرزندان امام هادى عليه السلام است

45

مهدى عليه السلام فرزند امام حسن عسكرى عليه السلام است

46

مهدى عليه السلام از ذوى القربى است

47

مهدى عليه السلام از ذرّيه پيامبر است

48

بخش چهارم; اعتراف دانشمندان اهل سنّت به صحّت احاديث مهدى عليه السلام

49

يك سند تاريخى و مدرك زنده

50

متن كامل بيانيّه علماى حجاز

51

توضيح مختصرى پيرامون بيانيّه علماى حجاز

52

مخالفان وجود حضرت مهدى عليه السلام چه مى گويند؟

53

ابن حزم اندلسى و گمراهى عجيب!

54

خطيب بغدادى

55

ابن كثير شامى

56

رسوائى تا كجا؟

57

بخش پنجم; مهدى موعود عليه السلام در گفتار دانشمندان بزرگ اهل سنّت

58

كسانى كه مهدى عليه السلام را پسر امام حسن عسكرى عليه السلام مى دانند

59

ابن ابى ثلج بغدادى

60

على بن حسين مسعودى

61

احمد بن حسين بيهقى شافعى

62

شيخ احمد جامى

63

فخر الدين رازى

64

ياقوت حموى

65

شيخ فريد الدين عطّار نيشابورى

66

محى الدين عربى

67

شيخ عبدالرحمان صوفى

68

شيخ سعد الدين حموى

69

كمال الدين محمّد بن طلحه شافعى

70

حافظ محمّد بن يوسف گنجى شافعى

71

جلال الدين رومى بلخى  ابن خلكان اشعرى شافعى

72

حمد اللّه مستوفى قزوينى

73

حافظ شمس الدين محمّد ذهبى

74

محمّد خواوند شاه، مشهور به ميرخواند

75

ملاّ حسين كاشفى

76

خواند مير

77

شمس الدين محمّد بن طولون دمشقى

78

شيخ عبداللّه شبراوى شافعى

79

قاضى جواد ساباطى حنفى بصرى

80

شيخ سليمان قندوزى حنفى بلخى

81

سيّد مؤمن شبلنجى مصرى

82

خيرالدين زركلى

83

افسانه سرداب

84

بخش ششم; قضاوت هاى نادرست و داورى هاى حساب نشده

85

نظر مارگلى يوت اسلام شناس اروپايى در باره حضرت مهدى عليه السلام

86

ردّ نظريه مارگلى يوت

87

نكته اى كه بر همه پوشيده مانده است

88

نظر سيّد امير على دانشمند اسلامى هندوستان

89

آيا نا كامى و ستم، علّت عقيده به ظهور مهدى عليه السلام است؟

90

محمّد احمد سودانى و ادّعاى مهدويّت

91

اعتراف «جيمز دارمستتر» به اصالت مهدويّت

92

مدّعيان مهدويّت و سوء استفاده از عنوان مهدى موعود

93

بخش هفتم; مسأله انتظار

94

علّت پى جويى مفاهيم اسلامى

95

انتظار از نظر لغت

96

انتظار در نگاه مذهب

97

انتظار فرج در اسلام

98

انتظار فرج در قرآن

99

انتظار فرج در روايات اسلامى

100

انتظار فرج از ديدگاه نظام هاى سُلطه گر

101

آيا انتظار عامل ركود است؟

102

مفهوم صحيح انتظار

103

انتظار مؤثّرترين عامل تحرّك

104

ارزش و اهميّت انتظار در روايات اسلامى

105

آثار سازنده انتظار و نقش آن در ساختن اجتماع

106

انتظار و مسئوليّت منتظران مؤمن

107

خود سازى

108

دگر سازى

109

زمينه سازى

110

انتظار عامل مقاومت و پايدارى

111

انتظار عامل بقاى جامعه تشيّع

112

اعتراف دشمنان اسلام به سازندگى انتظار

113

بخش هشتم;حضرت مهدى عليه السلام و نويدهاى ظهورش در قرآن كريم

114

سوره بقره

115

آيه اوّل

116

آيه دوّم

117

آيه سوم

118

سوره آل عمران

119

سوره نساء

120

سوره انفال

121

سوره توبه

122

سوره هود

123

سوره ابراهيم

124

سوره حجر

125

سوره اسراء

126

سوره مريم

127

سوره نور

128

سوره قصص

129

سوره سجده

130

سوره فتح

131

بخش نهم; نويدهاى ظهور مبارك حضرت مهدى عليه السلام در كتاب هاى مقدّس اديان و اخبار اهل بيت  عليهم السلام

132

مهدى موعود  عليه السلام در كتب مقدسه هنديان

133

بشارت ظهور حضرت مهدى  عليه السلام در كتاب اوپانيشاد

134

مهدى عليه السلام در آخر الزمان ظاهر مى شود

135

مهدى عليه السلام بر اسب دست و پا سفيدى سوار است

136

مهدى عليه السلام با شمشير قيام مى كند

137

مهدى عليه السلام پاكى را به جهان بر مى گرداند

138

بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام در كتاب «باسك»

139

منظور از پادشاه عادل مهدى موعود عليه السلام است

140

مهدى عليه السلام زمين را پر از عدل و داد مى نمايد

141

مهدى عليه السلام در پايان همه دولتها مى آيد

142

حق و راستى با مهدى عليه السلام و او با حق همراه است

143

تمامى گنجهاى عالم در اختيار مهدى عليه السلام است

144

مهدى عليه السلام از آسمان و زمين خبر مى دهد

145

در همه عالم كسى بزرگتر از مهدى عليه السلام به دنيا نيايد

146

بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام در كتاب «پاتيكل» 

147

بشارت ظهور حضرت بقية اللّه عليه السلام در كتاب «وشن جوك» 

148

بشارت ظهور حضرت ولى عصرعليه السلام در كتاب «ديد»

149

بشارت ظهور حضرت قائم عليه السلام در كتاب «دادتگ» 

150

بشارت ظهور حضرت حجة اللّه عليه السلام در كتاب «ريگ ودا» 

151

بشارت ظهور آخرين حجّت خدا عليه السلام در كتاب «شاكمونى» 

152

بشارات ظهور حضرت مهدى عليه السلام در كتاب «تورات» 

153

بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام در «زبور داوود»

154

بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام در كتاب «اشعياى نبى»

155

چند بشارت ديگر از كتاب اشعيا

156

تأمين عدالت اجتماعى و امنيّت عمومى

157

تأمين رفاه همگانى و آباد ساختن جهان

158

بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام در كتاب بوئيل نبى

159

بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام در كتاب «زكرياى نبى»

160

سرنوشت يهوديان مغرور

161

اخراج يهود از سرزمينهاى اسلامى

162

صهيونيسم و تشكيل دولتى به نام اسرائيل

163

بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام در كتاب «حزقيال نبى»

164

بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام در كتاب حجّى نبى

165

بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام در كتاب «صفيناى نبى»

166

بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام در كتاب «دانيال نبى»

167

بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام در كتاب «انجيل»

168

انجيل متّى

169

انجيل مَرْقُس

170

انجيل لوقا

171

انجيل يُوحَنّا

172

مكاشفه يُوحَنّا

173

رساله پولس به روميان

174

اعمال رسولان

175

فرود آمدن حضرت عيسى عليه السلام از آسمان

176

بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام در منابع «زرتشتيان»

177

بخش دهم; دينِ آينده جهان

178

قرآن و دين آينده جهان

179

روايات اسلامى و دين آينده جهان

180

اسلام، دين هميشگى خدا

181

دعوت پيامبر اسلام، عمومى و جهانى است

182

رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم پيامبران است

183

دلايل خاتميّت پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم در روايات

184

قرآن كريم، خاتم كتب آسمانى است

185

خاتميّت قرآن در روايات

186

دين اسلام، خاتم اديان است

187

بخش يازدهم; جهان پيش از ظهور

188

عوارض شوم تمدّن صنعتى

189

يأس و نااميدى

190

گسترش فساد اخلاقى و ازدياد بزهكارى

191

مسابقه تسليحاتى و رقابت خطرناك قدرتهاى جهانى

192

انتقاد دانشمندان غربى از تمدّن كنونى

193

اختراع سلاح هاى مرگبار و هزينه هاى سنگين

194

جنگ جهانى سوّم، ارمغان تمدّن صنعتى

195

ضرورت تشكيل حكومت جهانى

196

اعتراف دانشمندان به لزوم حكومت جهانى

197

اينشتين

198

برتراند راسل

199

فوليتر فرانسوى

200

پروفسور آرنولدتوين پى

201

ويليام لوكا اريسون، فيلسوف آمريكايى

202

دانته، اديب شهير ايتاليايى

203

كانت، فيلسوف مشهور آلمانى

204

خبر سطيح كاهن در باره مصلح موعود

205

بخش دوازدهم; سيماى راستين ظهور مبارك حضرت مهدى عليه السلام

206

برخى از ويژگى هاى حضرت مهدى عليه السلام

207

حضرت مهدى عليه السلام با ميراثهاى گرانبهاى پيامبران مى آيد

208

حضرت مهدى عليه السلام با ملائكه يارى مى شود

209

ياران حضرت مهدى عليه السلام

210

قرآن و ياران حضرت مهدى عليه السلام

211

روايات و ياران حضرت مهدى عليه السلام

212

وقت ظهور حضرت مهدى عليه السلام

213

مدّت حكومت حقه