رديف

عنوان

نام

حجم

اجرا

دانلود

1

مولود مهدوى

حاج مهدى سلحشور

7.45MB

2

مولود مهدوى

عبد الرضا هلالى

2.47MB

3

سر ماه قدمت كف ماه درمت

مهدى مختارى

7.64MB

4

مولود مهدوى

حسين سيب سرخى

1.49MB

5

كعبيه دل قبلية جان

اسلام ميرزائى

2.07MB

6

خوش امديد هى كل نركس روحى فداه

اسلام ميرزائى

931KB

7

جشمايه منتظر همه منتظر يدل برم

اسلام ميرزائى

1.49MB

8

خاترم بيقراره ياره دل من عاشقش ميونه

حاج مهدى سلحشور

1.50MB

9

مولود مهدوى

 حاج مهدى سلحشور

2.91MB

10

مولود مهدوى

 حاج مهدى سلحشور واسلام ميرزائى

1.50MB

11

كل نركس كل نركس اقا بيا اقا بيا

عبد الرضا هلالى

3.14MB

12

هى كل نركس بيا بيا يوسف زهرا

اسلام ميرزائى

4.14MB

13

ابا صالح تومهه اسمانى اباصالح تو امام امامى

اسلام ميرزائى

1.24MB

14

ابا صالح تو روح دعائى اباصالح اقا كى ميائى

اسلام ميرزائى

1.07MB

15

مرده زنده ميكونه اب سرداب عباس

اسلام ميرزائى

2.48MB

16

مولود مهدوى

سيد مهدى ميرداماد و حاج مهدى سلحشور

10.2MB

17

مولود مهدوى

حاج حسن خلج

9.00MB

18

مولود مهدوى

حاج رحيم ابراهيمي و واسلام ميرزائي

3.51MB

19

مولود مهدوى

حاج رحيم ابراهيمي و واسلام ميرزائي

4.59MB

20

بيا يا ابا صالح يا مهدى ادركنى

سيد مجيد بنى فاطمه

2.29MB